• Leidraad wedstrijden met verhoogd risico profiel

  Wij als v.v. CKC en ons verenigingsbestuur zijn doorgaans prima in staat zelf maatregelen te treffen die er toe bijdragen een wedstrijd waar veel spanning op staat tot een goed einde te brengen. De Waarden & Normen Commissie geeft ter aanvulling enkele suggesties op welke manier, u in voorkomende gevallen kunt handelen wanneer CKC of een team van CKC ‘problemen’ verwacht bij een wedstrijd in categorie B. U kunt desgewenst de aangedragen suggesties en ideeën met het bestuur van de tegenpartij doornemen en zelf maatregelen treffen, waardoor met een beetje extra inspanning de wedstrijd tot een goed einde kan worden gebracht. Het gaat om de navolgende suggesties:

   

  1. Neem tijdig voorafgaand aan de wedstrijd contact op met het bestuur van de tegenstander en bespreek op eerlijke wijze de gebeurtenissen rond de eerste wedstrijd en de problematiek rond spelen van de returnwedstrijd.
  2. Spreek af dat beide teams zich minimaal één uur voor aanvang van de wedstrijd ontmoeten in het clubgebouw.
  3. Het bestuur van de ontvangende vereniging besteedt extra zorg aan de ontvangst van de bezoekers. Vang het team bij de ingang van uw accommodatie en begeleidt de spelers en toeschouwers naar de kantine of de kleedkamer. Biedt de bezoekers iets te drinken aan. Dat neemt de eventuele ‘druk’ ook wat weg.
  4. Maak de afspraak met de spelers, die verantwoordelijk zijn geweest voor de problemen rond de eerste wedstrijd, niet aan de returnwedstrijd deelnemen en desnoods de returnwedstrijd niet bezoeken. Hiermee wordt oplaaien van emoties voorkomen.
  5. Probeer ten aanzien van het aanstellen van de clubscheidsrechter uw zorg uit te spreken en tracht in samenspraak met het bestuur van de tegenpartij hiervoor een oplossing te vinden. Hierbij wordt gedacht aan :
   • Het benaderen van een neutrale clubscheidsrechter van een naburige vereniging.
   • Het benaderen van een scheidsrechter die niet door de KNVB is aangesteld.
  6. Zorg ervoor dat beide teams een goede assistent-scheidsrechter leveren die ook heldere afspraken maakt met de scheidsrechter over de wijze waarop de wedstrijd wordt geleid.
  7. Draag er zorg voor dat de wedstrijd in ieder geval wordt bijgewoond door een bestuurslid van beide verenigingen.
  8. Voorafgaand aan de wedstrijd maakt het arbitrale trio samen met de aanwezige bestuursleden, leiders en de aanvoerders afspraken over het nemen van maatregelen indien hiertoe aanleiding bestaat. Hierbij kan worden gedacht aan:
   • Het instellen van een afkoelingsperiode.
   • Het preventief wisselen van spelers.
  9. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt in het bijzijn van het arbitrale trio, de beide bestuursleden en de aanvoerders van de teams gezamenlijk het wedstrijdformulier ingevuld en de spelerspassen gecontroleerd.
  10. Begin op tijd aan de wedstrijd.
  11. Spreek af dat het arbitrale trio samen met de bestuursleden en de aanvoerders van de teams in de rust bij elkaar komen om de eerste helft te evalueren en eventueel heldere afspraken te maken over de tweede helft.
  12. Spreek met elkaar af dat alle gele en rode kaarten op het wedstrijdformulier worden vermeld en eventuele andere onregelmatigheden schriftelijk worden gemeld bij de afdeling wedstrijdzaken van de KNVB.
  13. Maak in het clubgebouw na de wedstrijd ruimte vrij zodat na afloop beide teams met elkaar op sportieve en gezellige wijze ‘een derde helft ‘ kunnen meemaken.

   

  Het lijkt een hele opsomming maar in de praktijk zal blijken dat het allemaal best meevalt en de kans op problemen hierdoor duidelijk afneemt. Het is belangrijk dat de gemaakte afspraken tussen beide clubs duidelijk door de besturen worden gecommuniceerd naar de spelers van beide teams. Dan kunnen daarover geen misverstanden ontstaan.

  Mocht CKC proberen met de tegenstander afspraken te maken over een wedstrijd maar krijgt u het idee dat er geen afspraken zijn te maken of dat u juist wordt tegengewerkt, meldt dit dan bij de Waarden en Normen Commissie en de afdeling wedstrijdzaken. De afdeling wedstrijdzaken neemt dan vervolgens contact op met de betreffende vereniging om een bemiddelende rol te vervullen. Dit kan voor de KNVB teven een reden zijn om (alsnog) een waarnemer naar de wedstrijd te sturen of een KNVB - scheidsrechter aan te stellen.

  Uiteraard stellen wij het ook op prijs van de verenigingen een rapportage te ontvangen indien er wel goede afspraken zijn gemaakt. Wij kunnen hiermee weer ons voordeel doen door de eventuele afwijkende afspraken van de vorenstaande opsomming weer kan wordenuitgebreid.