• Het pestprotocol van CKC

   Het pestprotocol van de v.v. CKC is een document, waarin is vastgelegd dat men het probleem pesten bij de v.v. CKC volgens een bepaalde werkwijze aanpakt.

  Wat is pesten?

  Het is belangrijk oog te hebben voor het onderscheid tussen pesten en plagen:

  • Plagen zijn vaak incidenteel, onbezonnen en spontaan negatief gedrag. Met anderen woorden is het eerder een onschuldige eenmalige activiteit, waarbij humor een rol kan spelen. Het herhaaldelijk en langdurig karakter ontbreekt hier. Het plagen speelt zich af tussen twee min of meer gelijken ( kinderen of groepen ).
  • Wanneer een speler echter gepest wordt, betekend dit dat hij/zij continue het slachtoffer is van pesterijen. Wat hij/zij ook doet, het is nooit goed. Het pesten speelt ook niet tussen twee gelijken, maar de onmacht van het slachtoffer staat tegenover de macht van de pestkop.

   

  Om het pestgedrag systematisch aan te pakken heeft de v.v. CKC het volgende stappenplan bedacht.

   

  Het stappenplan om pestgedrag in te dammen:

  1. Pestgedrag wordt gesignaleerd. De leider/trainer wordt gestimuleerd om het probleem eerst zelf op te lossen door middel van een gesprek met de betrokkenen.
  2. Indien dit niet helpt, wordt vervolgens een melding bij de W&N commissie van de v.v. CKC gemaakt.
   1. De commissie hoort dit aan en wint informatie in. Er zijn twee mogelijkheden: Er is geen spraken van pestgedrag. Het probleem wordt afgehandeld door de commissie met betrokkenen.
   2. Er is sprake van pestgedrag. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De commissie wint in formatie in bij alle betrokkenen ( ook de meelopers en toekijkers ). De W&N commissie gaat verder met stap 3.
  3. Verdieping probleem door gesprek van de W&N commissie met leider/trainer, pestkop en gepeste. De problemen worden besproken en er worden afspraken gemaakt. Hiervan wordt een beknopt verslag gemaakt. De ouders van het gepeste kind en de pestkop worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het gesprek en de gemaakte afspraken.
  4. Gedurende 4 weken voert aan het eind van de training/wedstrijd de gepeste met betrokken leider/trainer een gesprek. Hierin wordt besproken of de gemaakte afspraken nagekomen zijn/worden. Ook hiervan wordt een beknopt verslag gemaakt.
  5. Als blijkt dat er geen wezenlijke verbeteringen zijn aan het eind van de vierde week, wordt het pestgedrag bekend gemaakt bij de jeugdcoördinator en het bestuur en zal door hen een sanctie gesteld worden ( afhankelijk van de ernst van het probleem ). De pestkop en zin ouders worden door de W&N commissie of de jeugdcoördinator schriftelijk op de hoogte gebracht van de sanctie. Tevens wordt het hoofdbestuur hierover geïnformeerd.
  6. Het probleem wordt afgesloten of er komt een eindgesprek met de leider/trainer en alle betrokken spelers. Van dit gesprek wordt een eindverslag gemaakt

  Sancties

  1. Terugkoppeling naar ouders ( zowel slachtoffer als pestkop ).
  2. Plaatsen in een ander elftal.
  3. Schorsen.
  4. Overig ( Hfd. 7. Sancties W&N Statuut )